Att förebygga radonproblem i nya byggnader inte bara rekommenderas - det är också påkrävt enligt lag! Låt oss bedöma risken på din tomt eller hjälpa dig att göra detta själv.

Radon byggmarksundersökning

Syftet med förebyggande åtgärder mot radongas är att förhindra att radonkoncentrationen i framtida byggnader överstiger radon-grunnmaalingåtgärdsgränsen på 200 Bq/m3 (Plan og Bygningsloven, 1997). Åtgärdsgränsen bestäms av Statens strålevern (Strålevern hefte nr. 5, 1995). För att bedöma behovet av förebyggande åtgärder och graden av radonsäkring, är det nödvändigt att göra en markundersökning med avseende på radon. Resultaten av en sådan undersökning ger en klassificering av byggmarken som låg-, medel- eller högriskgrund. Olika förebyggande åtgärder mot radongass kan sedan genomföras beroende på risknivå.

Mätmetoder för kartläggning av radonrisk

Välj mellan Radonlabs kompletta byggmarksundersökning och en gör-det-själv variant.

Radonlab utför kompletta radoninspektioner på byggmark. Vi skriver en rapport som redovisar resultat och informerar om risk, samt förklarar vilka förebyggande åtgärder som rekommenderas. Kontakta oss om du undrar över detaljer i metoder och tillvägagångssätt. Vi har både stora kunder (som Veidekke, Peab, AF Gruppen, Skanska etc) och småföretagare.

Gör-det-själv variant. För mindre byggnader, som villor och stugor, är det möjligt att göra en enkel

radon-in-soilgas

markundersökning. Kunden kan t.ex. skicka oss sten från tomten som vi sedan analyserar för att avgöra hur mycket radon avges från befintliga eller tillförda stenmassor. Kontakta oss via e-post eller ring oss (tlf. 21 96 03 50) för mer information.


skicka begäran