terasystem

TERA systemet är utformat för:

- Övervakning av radonhalten samtidigt i flera rum i en byggnad, och/eller automatisk styrning av olika typer av aktiva saneringsåtgärder mot radon (t.ex. radonsug eller ventilationsystem).

Tera-systemet består av minst två komponenter: En TERA Radonmätare och en TERA Terminal. Systemet är modulärt och kan därför uppgraderas med en rad olika enheter som beskrivs nedan.

På basis av uppmätt radonhalt kan systemet aktivera en fläkt eller öka hastigheten på ett ventilationsystem, när radonhalten i ett rum där TERA detektorn är placerad överstiger en förutbestämd nivå (larmnivå ), t.ex. 100 Bq/m3.bestilling

 

TERA systemet fungerar med hjälp av följande komponenter:

TERA Radonmätare: mäter kontinuerligt radonhalten och skickar via radiovågor data till TERA Terminal. Denna nyutvecklade diffussionsbaserade radonmätare imponerar och överraskar med vissa funktioner som normalt endast återfinns i de dyraste mätinstrumenten för radon. Detta gör TERA radonmätare till marknadens i särklass bästa köp:

Känsligheten ligger normalt på 0.15 pulser/h/Bq/m3 och är många gånger högre än t.ex. Canary, Canary Pro - och högre än RadonScout. Den höga känsligheten gör att instrumentet har snabb responstid, vilket är särskilt viktigt vid hastiga förändringar av radonhalten som man ofta ser med bl.a. ventilationsanläggningar. Kort diffusionstid ger bra respons även för torongas (Rn-220).

Automatisk korrigering för inverkan av fuktighet. Denna funktion säkerställer korrekta mätningar i ett brett område av relativ fuktighet: 10-90% RH. Korrigeringen beräknas i instrumentet och inte i programvaran. Sådana korrigeringar görs normalt bara i de dyraste radonmätarna.

TERA radonmätare ger flexibilitet genom att tillåta användaren att välja läsintervall från 4 min. upp till 18.2 timmar, något som kan vara viktigt vid komplicerade undersökningar och experiment. Standard avläsningsintervall är 60 min.

Minneskapaciteten uppgår till 150 dagar vid ett mätintervall på 1 timme. Förutom radonhalten i Bq / m3 är registreras också relativ luftfuktighet (10-90%) samt temperatur (-20 till +60 C). Atmosfäriskt tryck (150-1150 hPa) loggas i terminalenheten TERA terminal.

Automatisk trådlös (radio) överföring av mätdata sker från TERA radonmätare till TERA terminal. Mätdata kan sedan hämtas från TERA terminal och överföras till datorn med en USB-kabel. Dubbel lagring av mätdata ger ett dubbelt skydd mot tekniska och mänskliga fel.

TERA Radonmåler

TERA radonmätare kan fungera (samla in data) ensam eller i ett nätverk med upp till 16 enheter. Detta gör TERA radonmätare till ett mycket bra verktyg för parallella mätningar i många rum i en byggnad (t.ex. nivå 2 mätningar på arbetsplatser med mekanisk ventilation).

1 st. AA litiumbatteri räcker normalt ett år.

State-of-art mjukvaran TERAview används för programmering av en enda TERA radonmätare, eller ett helt nätverk av upp till 16 TERA enheter, samt till avläsning av mätdata. En separat modul i programvaran visar grafer från varje instrument och beräknar gjenomsnittlig radonhalt i bestämda perioder av dygnet (t.ex. under arbetstid).

Robusthet och tillförlitlighet. TERA radonmätare har testats under mycket olika förhållanden och fysisk stress under lång tid och har visat sig vara extremt robust och tillförlitlig. Instrumentet är därför mycket användbart för radonmätning i bostäder, arbetsplatser, gruvor, tunnlar, bergsanläggningar, i jord, etc.

TERA radonmätare kan ställas in för att fungera som en radon detektor i ett TERA system. Ett TERA system kan kontrollera olika åtgärdslösningar såsom radonsug eller ventilationsanläggningar. Detta uppnås med hjälp av systemenheterna: TERA Actuator och TERA Relay. Systemet kan på basis av uppmätta radonhalter slå på en fläkt eller öka hastigheten på en ventilationsanläggning om radonnivåerna i rum där TERA radonmätarna är placerade överstiger en förinställd radonhalt (larmnivå ), t.ex. 100 Bq / m3.

bestilling

TERA Terminal TERA Terminal: Tar emot mätdata på radonhalt från alla rum där TERA radonmätare finns och jämför radonhalten i alla rum med en förinställd larmnivå (t.ex. 100 Bq / m3). Om radonhalten i något av rummen överstiger larmnivån skickas det en signal till TERA Actuator som via TERA Relay slår på en fläkt (t.ex. Radonsug), eller ändrar hastigheten på en fläkt (t.ex ventilation). När radonhalten sedan reduserats till under larmnivån, sänder TERA terminal en signal om att fläkten skall slås av, eller fläkthastigheten minskas.

 

bestilling


TERA Repeater

TERA Repeater: Denna enhet ökar räckvidden för signalöverföringen mellan enheterna i TERA systemet. Om avståndet mellan en TERA Terminal och någon av TERA radonmätarna är för stort eller att väggar gör radiosignalerna för svaga, kommer en TERA Repeater att förstärka radiosignalen och se till att mätdata överförs utan problem.

 

 

bestilling

TERA Actuator

TERA Actuator: Denna enhet tar emot signalen från TERA Terminal och vidarebefordrar signalen till TERA Relay. Enheten tar emot signalen från TERA terminalen och kan användas för att:

- direkt kontrollera en mindre fläkt (upp till 30W) eller
- sända signalen vidare till TERA Relay som kan styra fläktar upp till 1500 VA (AC).

 

 

bestilling

 

TERA Relay: Denna enhet tar emot signalen från TERA Actuator och slår på eller stänger av elektriska fläktar på upp till 1500 VA (AC).


TERAview: State-of-art programvara som används för att programmera hela nätverket av ovanstående enheter, ställa in larmnivå , samt för att avläsa mätdata från alla TERA radonmätare som är definierade i nätverket.

Manualer och nedladdning av programvara:

1. Quick Start Guide på norska

2. Användarhandbok på engelska

3. Drivrutiner

4. Programvara för inställningar och avläsning av data