Vad är radon?

Radon är en osynlig och luktfri ädelgas som bildas genom sönderfall avgrundämnet radium. Radium finns i de flesta bergarter, främst i uranrik granit och alunskiffer. Vid spontant radioaktivt sönderfall av radon bildas s.k. radondöttrar. Dessa binder till lungvävnad och fortsätter där att avge strålning. Höga radonhalter inomhus är en bidragande orsak till en ökad risk för lungcancer.

Varför finns det radon i byggnader?

Radon har mycket liten förmåga att binda till andra ämnen och kan därför lätt tränga in i byggnader tillsammans med markluft genom sprickor i grunden. Radonhalten i marken kan vara mycket hög. Markluften tränger in i byggnader eftersom lufttrycket i inomhusluften ofta är lägre än vad det är i marken.

Bor jag i ett radonhus?

Det enda sättet att ta reda på detta är att mäta. Spårfilm är det rekommenderade och mest ekonomiska sättet att mäta radonhalten. Radonmätningar med spårfilm bör ske vintertid under en period på minst två månader. Resultatet av en spårfilms mätning ger information om den genomsnittliga radonkoncentrationen under mätperioden.

Hur påverkar radon min hälsa?

Att andas in luft med hög halt av radongas är en påvisad hälsorisk. Radon och dess dotterprodukter som bildas genom radioaktivt sönderfall, avger strålning. Den farligaste typen av strålning i detta sammanhang är s.k. alfastrålning. Denna strålning kan skada cellerna i vår lungvävnad,vilket kan leda till ombildning av friska celler till cancerceller .

Hur stor är hälsorisken?

Världshälsoorganisationen (WHO) hävdar att radon är den näst vanligaste orsaken till lungcancer. Bara rökning innebär en större hälsorisk med avseende på lungcancer. Av ca 1800 nya fall av lungcancer i Norge, beror mellan 100 och 300 av dessaradon i inomhusluft.Det skall även understrykas att av dessa är den stora majoriteten rökare. Risken ökar med radonhalten och den tid man uppehåller sig inomhus. Om man t.ex. bor i ett hus med en radonhalt på 1000 Bq/m³, är risken för lungcancer densamma som för en genomsnittlig rökare.

Vad är en säker radonnivå?

Statens strålevern (NRPA) rekommenderar att radonnivåerna hålls så låga som möjligt i alla byggnader, och att åtgärder bör företas när radonhalten i ett eller flera uppehållsrum överstiger 100 Bq/m3. Strålevernet betonar att åtgärder också kan vara aktuella under 100 Bq/m3 , om man med enkla åtgärder kan nå radonnivåer som är betydligt lägre. NRPA rekommenderar nu även att radonnivåerna alltid skall vara lägre än maximalt 200Bq/m3. Strålevernet anser att byggnader som arbetsplatser, skolor, barndaghem, kommersiella byggnader, och hyreshus bör vara skyldiga att ha försvarliga radonhalter genom lagstiftning. Det uppskattas att uppemot 170 000 norska bostäder kan ha radonhalter som överstiger 200 Bq/m³.

Finns det radon i mitt dricksvatten och är detta farligt?

Höga radonhalter förekommer i vatten från brunnar som borrats i berget. Hälsorisker vid intag av radonhaltigt vatten är normalt små, men detta beror på vilken radonkoncentration vattnet har. En hög halt av radon i inomhusluft kan ha radon från vatten som en bidragande orsak. NRPA har satt en åtgärdsgräns vid 500 Bq/l. Du kan själv ta ett prov på ditt dricksvatten genom att följa våra instruktioner. Sedan skickar du provet till oss och får svar inom några dagar.

Vad är spårfilm?

Sporfilm utnyttjar den stora energin hos alfastrålar, som när de träffar vissa material lämnar spår(mikroskopiska skador). Vårt laboratorium använder ett plastmaterial av typ CR-39 för att registrera dessa spår. Med hjälp av kemisk behandling kan dessa spår förstoras och räknas under mikroskop. Antalet spår per ytenhet är proportionell mot mängden av radon i luften.

Hur mäter man radon med spårfilm?

För att testa för radon rekommenderas att man använder minst två spårfilmer per bostadsenhet. Du kan beställa spårfilm på radonlab.com/spor film och få den med posten. Instruktione rett returkuvert följer självklart med. Spårfilmerna placerar du själv ut enligt instruktionerna. Vi rekommenderar att mäta i alla rum där du normalt befinner dig (t.ex. vardagsrum, sovrum, gillestuga , hobbyrum). Du returnerar sedan de svarta plastdosorna med den exponerade spårfilmen inuti (öppna ej plastdosorna!) efter att mätperioden(vanligtvis minst 2 månader under vinterhalvåret) är över. När analysen är klar får du en rapport med testresultat. Mätdata behandlas konfidentiellt av Radonlab.

Varför mäter man under så lång tid?

Radonhalten inomhus kan variera en hel del över tid(timmar, dagar, veckor). Variationerna kan bero på skillnader i temperatur, ventilation, vind och andra klimatförhållanden. Det är viktigt att mäta den genomsnittliga radonnivån under en lång tid eftersom det är detta värde som är viktigt för hälsan. Det är vanligt att använda spårfilmer för långtidsmätningar av radon (över 2 månader). Radontestning bör helst utföras under vintern. Vintervärdet multipliceras med 0,75 för att få ett årsmedelvärde som används för utvärdering av behovet för radonåtgärder. Det bästa valet av mätperiod är emellertid från mitten av sommaren till mitten av vintern(eller vice versa), dvs över 6månader. Resultatet av en sådan mätning ligger mycket nära årsmedelvärdet.

Kan man mäta under kortare tid?

Håller du på att inreda din källare, eller av andra skäl helt enkelt inte kan vänta 2 månader? Då kan du göra en vägledande mätning med spårfilm över kortare tid. Du kan använda våra spårfilmer för att mäta över 20 dagar eller längre. Har du ännu mindre tid, måste du använda våra elektroniska radondetektorer. De mest prisvärda elektroniska mätarna som även kan användas under längre tid är: Canary radonmätare och Ramon 2.2. Kom ihåg att radonhalterna varierar kraftigt och att man därför inte kan beräkna det årliga medelvärdet från en kortidsmätning. Sådana mätningar kan i de flesta fall ge en indikation förhöjda radonhalter i enskilda rum eller platser där radon kan tränga in. Sådana mätningar görs i samband med att man testar för radoninsatser, men kan inte ersätta spår filmsmätningar.

Radim 5 & Radon Scout - när kan jag använda dessa instrument?

Radim 5B och RadonScout är logg-instrument i mellanprisklassen med mycket god precision, funktioner, och låg energiförbrukning. Batterierna varar upp till 6 månader. Instrumenten registrerar värden varje timme. De fungerar genom diffusion, utan pump, och är därmed ljudlösa. Programvara till Windows ingår.

RAD7, RTM 2100 och 1688 - vad används dessa instrument till?

RAD7 är en mycket solid professionell utrustning för kontinuerlig mätning av radon med snabb respons,hög noggrannhet, och många möjligheter. Med extra tillbehör kan instrumentet användas för mätning av radon i vatten och i jord. Instrumentet mäter både radon och toron, och kan användas för snabb "sniffning". Förvaringscase, mini skrivare och Windows-programvara ingår. För mer information se här.
RTM1668 är ett nytt instrument i mellanprisklassen som uppfyller de flesta krav på kortsiktig radonmätning. Instrumentet levereras med luftavfuktare som väsentligt ökar dess känslighet, vilket möjliggör snabba mätningar. Termoskrivare kan anslutas direkt till RTM1688 (tillval). Windows-programvara ingår. För mer information se här.
RTM2200 är professionell utrustning som är särskilt väl skyddad mot yttre påverkan och kan användas i alla väderförhållanden både ute och inne. Med ytterligare utrustning kan RTM2100 användas för mätning av radon i vatten och i marken. Windows-programvara ingår. För mer information se här.

Var finner jag mer information om kontinuerlig radonmåling?

Vi rekommenderar våra radonkurser som arrangeras flera gånger varje år. Se årets kurser här...

Vilka radonåtgärder bör jag genomföra?

Det är omöjligt att ge råd som passar alla byggnader. Åtgärdslösningar måste anpassas till varje byggnad. Men erfarenheten har visat att måttligt förhöjda radonhalter ofta kan förebyggas genom relativt enkla åtgärder. I byggnader där radonhalten är mellan 200 och 400 Bq/m3, kan bostadsägaren försöka minska radonhalterna med några enkla steg:
1. Invändig tätning av luftläckor i golv och mur och runt rör och kabelgenomföringar.
2. Förbättra ventilationen av inomhusluften på rätt sätt kan också att bidra till att minska radonhalten. Om radonhalten i huset överstiger 200 Bq/m3 bör man söka hjälp så att lämpliga åtgärder kan väljas. Du kan beställa rådgivning från oss som innehåller mätningar och handlingsplan för din byggnad. Radonlab utför även kompletta radonundersökningar i byggmark.

Kan jag få offentligt stöd för radonsanering?

Stöd från Husbanken upphörde fr.o.m. år 2004. För mer info ring Husbanken (tlf. 815 33 370).

 

Tätning - hjälper det?

 

Invändig tätning av luftläckor i golv och grundmur och runt rör och kabelgenomföringar kan minska radoninträngning. Man bör använda elastiska tätningsmedel (t.ex. Sikaflex o.d.) som klarar rörelse, i synnerhet för att täta sprickor runt rör och golv/vägg övergångar. Beständighet mot ålder är också viktigt. Om lättklinkers använts i i murgrunden kan det vara mycket svårt att täta alla läckor eftersom blocken är porösa och kan transportera radon.

MINIVENT - när kan jag använda den?

 

En balanserad ventilation minskar undertrycket inomhus och är en bra lösning mot höga radonhalter. Radonlabs MINIVENT system är ett litet ventilationssystem som effektivt reducerar radonhalten i luften, förbättrar luftkvaliteten samt med sin inbyggda värmeväxlare sparar energi. MiniVentsystemet kombinerar låg ljudnivå och strömsnåla fläktar med högeffektiv värmeåtervinning. Systemet baseras på växling av luftflödets riktning genom en ackumulator (värmeväxlare) tillverkad av korrugerad aluminium. Inomhusluft blåses ut i 30 sekunder och värmeväxlaren värms upp. Sedan dras frisk luft in under lika lång tid. Den kalla luften värms upp när den strömmar genom värmeväxlaren. När två sådana enheter kopplas ihop (dual mode) och luftflödet i enheterna har alltid motsatt riktning, är lufttrycket i balans. Detta är särskilt fördelaktigt när det gäller radonsanering. MINIVENT finns i tre varianter: Enviro, Vento och Air Star. För mer information se här.

RADONSUG - Vad är det?

Effekten av en radonsug bygger på att man ändrar skillnaden i lufttryck mellan inomhusluften och luften i marken. Det är önskvärt att trycket i marken är lägre än trycket inomhus, så att radongasen inte tränger in i byggnaden. Detta uppnås genom att installera en elektrisk fläkt (50 - 100 W) som genom ett system av rör suger luft ur marken och sedan leder den ut genom ytterväggen . För optimal funktion är det viktigt att rör och rörgenomföringar är gastäta. Styva plaströr fungerar ofta bäst. För att en radonbrunn skall fungera bra måste det finnas ett permeabelt skikt (t.ex. grus) under betongplattan. Området runt byggnaden bör täckas med relativt täta massor, t.ex. jord eller lera.

Var kan jag hitta mer information om åtgä rder mot radongas?

Vi rekommenderar våra radonkurser som hålls flera gånger per år. Mer information hittar du här ...

 

 

end faq