SteinStedlige og tilkjørte masser som brukes under og rundt bygninger kan bidra til et radonproblem innendørs. Dette kan skje dersom massene avgir mye radon.

Statens strålevern anbefaler at pukk og andre tilkjørte masser under og rundt bygninger har dokumentert lave konsentrasjoner av radium og uran. Mye radium og uran i disse massene kan føre til høy konsentrasjon av radon i bygget.

 

Målemetoder som brukes er:

  1. Måling av radonavgivelse fra steinprøver fra fjelltomt ved måling av radonkonsentrasjon,
  2. Bestemmelse av urankonsentrasjon i steinprøver fra tomten med ICP-MS analyse.

For å sikre at tilkjørte masser under og rundt bygninger ikke bidrar til at anbefalte grenseverdier for radon i inneluft overstiges (StrålevernInfo 25:2009), har Statens strålevern anbefalt en grenseverdi for radium og uran.

Strålevernets anbefaling for radium- og urankonsentrasjon i tilkjørte masser under og rundt bygninger for varig opphold: Konsentrasjon av radium (Ra-226) i massene bør være så lav som mulig, og lavere enn 150 Bq/kg (becquerel per kilogram). For pukk tilsvarer dette 12 ppm uran (parts per million) [2].

Dersom massene legges over bygningens radonsperre, er det særlig viktig at urankonsentrasjonen og radonavgivelse er lave. 

1. Radonavgivelse fra materialer
2. Konsentrasjon av uran i materialer