Kan radon være en usynlig inntrenger i ditt arbeidsmiljø? 

Er arbeidsplassen din trygg vedrørende radon?

Eksponering for radon skjer ikke bare på arbeidsplasser under jord (kraftverk, fjellanlegg, vannverk etc), hvor det er kjent at høye radonnivåer ofte forekommer. Undersøkelser av radonnivåer i skoler og barnehager i Norge har vist at høye radonkonsentrasjoner forekommer også på vanlige arbeidsplasser. Vi oppholder oss en betydelig del av dagen på arbeidsplassen. Derfor er det viktig å få visshet om radonnivåer også på ens arbeidsplass. Radonmåling er en svært rimelig undersøkelse av et alvorlig problem.

Klikk her og send forespørsel vedr. radonmåling på din arbeidsplass!

radontest-i-skole

Arbeidsmiljøloven

Arbeidsmiljøloven §8 setter krav om at luft på arbeidsplassen skal være fri for helseskadelige forurensninger. Radon er en av de mest betydelige helseskadelige inneklimafaktorer.

 

Strålevernsforskriften

Strålevernforskriften gjelder for allmennheten og fastsetter bindende grenseverdier for skolebygninger, barnehagebygninger og utleieboliger. Grenseverdiene er bindende og må overholdes fra 1. januar 2014.
Grenseverdiene innebærer at radonreduserende tiltak skal iverksettes dersom radonnivået i oppholdsrom overstiger 100 Bq/m3 (tiltaksgrense).  Radonnivået uansett skal ikke overstige maksimumsgrenseverdien på 200 Bq/m3.
radon-i-skolebygg

Eurofins Radonlabs program for radonmåling på arbeidsplasser

Se Veiledning for planlegging av radonkartlegging av arbeidsplasser for nærmere informasjon om programmet. Siden oppholdstid på arbeidsplasser er begrenset til bestemte deler av døgnet og det er ofte ventillasjonsanlegg som brukes i slike bygninger må spesielle hensyn taes når det gjelder radonmåling. Eurofins Radonlab har derfor utviklet prosedyrer som er harmonisert med Strålevernets anbefalinger som tar hensyn til slike varierende forhold.

 

Tiltak mot høye radonnivåer på arbeidsplasser

Det går an å redusere høye radonnivåer. Slike tiltak behøver ikke være en komplisert og dyr affære. En rekke bygnings- og ventilasjonstekniske tiltak kan gjennomøres for å redusere radonkonsentrasjon på arbeidsplasser til under tiltaksgrensen på 100 Bq/m3 i arbeidstiden.

Klikk her og send forespørsel på inspeksjon for å finne riktige radontiltak!

radon jobb 2

Finn oss på Facebook

radonfareskilt

Radonsperre / radonmembraner

til alle typer bygg og byggegrunn - holder radongassen ute. Les mer…

radon på arbeidsplassen

Radon på arbeidsplassen

Er radon en usynlig inntrenger i ditt arbeidsmiljø?
Les mer…

radon i din kommune

Radon i din kommune

Kjenner din kommune de lokale risikoområdene for radongass? Les mer…